Sermon Audio: Kept in His Name. Text: John 17:9-12.

Tags: